Co 4 lata (w 2023 r., w 2027 r. itd.), od 1 marca, przestają obowiązywać deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone zarówno przez uczestników PPK, jak i przez osoby zatrudnione, w imieniu których - na skutek złożenia tej deklaracji – nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK.
Jeżeli uczestnicy PPK nie ponowią deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, od wypłacanego im wynagrodzenia będą obliczane i pobierane wpłaty do PPK.
Wpłaty do PPK obliczone i pobrane z wynagrodzenia wypłaconego w marcu 2023 r. zostaną dokonane od 1 kwietnia 2023 r. Dotyczy to także osób zatrudnionych, które do końca lutego 2023 r. nie stały się uczestnikami PPK. W ich przypadku, jeżeli w marcu 2023 r. nie ponowią deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK będzie poprzedzone zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK (art. 16 ust. 1 zdanie drugie, art. 23 ust. 6 ustawy o PPK).
Podmiot zatrudniający nie dokona wpłat za uczestnika PPK, jeżeli uczestnik PPK po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a przed 1 kwietnia 2023 r. ukończył 70. rok życia (art. 23 ust. 8 ustawy o PPK).
Podmiot zatrudniający będzie dokonywać wpłat za uczestnika PPK, który po złożeniu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a przed 1 kwietnia 2023 r, ukończył 55. rok życia, wyłącznie na wniosek tego uczestnika PPK, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 r.(art. 23 ust. 9 ustawy o PPK).
W przypadku złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK w marcu 2023 r. lub później, wniosek ten zostanie uwzględniony na zasadach ogólnych. Zleceniobiorca może partycypować w programie PPK jeżeli spełnia definicję osoby zatrudnionej, opisanej w art. 2 ust. 1 pkt 18 d ustawy o PPK. Oznacza to, że musi obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom społecznym ( emerytalnemu i rentowemu) z tytułu umowy zlecenia przez co najmniej 90 dni od dnia zawarcia umowy lub 90 dni w okresie 12 miesięcy z poprzednio zawartych umów.
Wzory dokumentów dla osób chcących zrezygnować z PPK lub do niego przystąpić, dostępne są na stronie www.programorlik.pl/dokumenty


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.mojeppk.pl lub pod numerem infolinii: 800 775 775.


Facebook Instagram Twitter