kropki

Kilka słów

o programie

Idea programu

Program „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego zarządzające Boiskami Orlik. Animatorami mogą być m.in. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy.

Co robi animator?

 1. inicjuje, organizuje oraz prowadzi zajęcia i imprezy sportowe na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
 2. współpracuje ze szkołami, klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi w celu promocji aktywności fizycznej;
 3. organizuje imprezy sportowe oraz inne wydarzenia promujące zdrowy styl życia;
 4. promuje swoją gminę, miasto, dzielnicę, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych;
 5. organizuje, promuje i rozwija wolontariat.

Program „Lokalny Animator Sportu” jest realizowany do 31 grudnia 2023 r. Dofinansowanie pracy animatora środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki może odbywać się w okresie od 1 marca do 30 listopada 2023 r. Zadanie ma charakter ogólnopolski – jest realizowane we wszystkich województwach.

Operatorem Programu Lokalny Animator Sportu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

Struktura programu

CELE PROGRAMU

Główne cele zadania:

 1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
 2. stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
 3. przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć,
 4. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
 5. przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,
 6. optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej,
 7. aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania programu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie animatorów, równorzędnej do, przekazanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania.

Trener

Kilka słów

o programie

Idea programu

Program „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego zarządzające Boiskami Orlik. Animatorami mogą być m.in. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy.

Co robi animator?

 1. inicjuje, organizuje oraz prowadzi zajęcia i imprezy sportowe na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
 2. współpracuje ze szkołami, klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi w celu promocji aktywności fizycznej;
 3. organizuje imprezy sportowe oraz inne wydarzenia promujące zdrowy styl życia;
 4. promuje swoją gminę, miasto, dzielnicę, poprzez działania prowadzone na obiektach sportowych;
 5. organizuje, promuje i rozwija wolontariat.

Program „Lokalny Animator Sportu” jest realizowany do 31 grudnia 2023 r. Dofinansowanie pracy animatora środkami finansowymi przekazywanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki może odbywać się w okresie od 1 marca do 30 listopada 2023 r. Zadanie ma charakter ogólnopolski – jest realizowane we wszystkich województwach.

Operatorem Programu Lokalny Animator Sportu jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

Struktura programu

Trener

CELE PROGRAMU

Główne cele zadania:

 1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
 2. stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
 3. przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć,
 4. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
 5. przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,
 6. optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej,
 7. aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania programu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie animatorów, równorzędnej do, przekazanej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania.

kropki kropki