kropki

LOKALNY ANIMATOR SPORTU 2023 - REKRUTACJA

Projekt Lokalny Animator Sportu stał się od tegorocznej edycji PROGRAMEM Lokalny Animator Sportu. Co za tym idzie zmianie ulegają również nasze adresy mailowe oraz adres strony. Od tegorocznej edycji adres strony programu został przekształcony w https://programorlik.pl/,  natomiast do kontaktu mailowego uruchomione zostają dwa adresy :

[email protected]

[email protected]

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy harmonogram rekrutacji do Programu Lokalny Animator Sportu 2023 oraz informacje, które ułatwią przejście przez proces wnioskowania.

Regulamin, umowy i instrukcje:

Wzory umów, a także Regulamin Uczestnictwa pojawią się na stronie https://programorlik.pl/dokumenty/
w zakładce Dokumenty w dniu rozpoczęcia rekrutacji. Umów tych nie należy drukować ani wypełniać. Są to jedynie wzory, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o udział w Programie.

Na stronie znajduje się również instrukcja wypełnienia wniosku. Przed kontaktem z infolinią należy dokładnie zapoznać się z jej szczegółami.

Składanie wniosku:

Wniosek składany jest elektronicznie przez system https://programorlik.pl/.

Późniejsza akceptacja raportów animatorów zawsze odbywa się
z jednego konta i zawsze z tego, z którego złożony został wniosek.

Zgłoszenia nowych orlików, które dotychczas nie brały udziału, należy składać przez stronę https://programorlik.pl/ w zakładce ZGŁOŚ ORLIK lub pod linkiem https://programorlik.pl/zglos-orlik . Dla gminy, bądź powiatu zostanie utworzone konto Administratora JST, którym musi zarządzać pracownik starostwa lub urzędu. W dalszej kolejności ta osoba będzie miała możliwość utworzenia konta dla Administratora Orlika, czyli zarządzającego jak np. szkołę, czy ośrodek sportu, nie jest to oczywiście wymagane, jeżeli JST będzie zarządzało Programem samodzielnie.

Przygotowanie do złożenia wniosku:

W systemie jednocześnie powinno być aktywnych maksymalnie 2 Administratorów JST oraz maksymalnie 1 Administrator Orlika dla każdego Orlika. Niezmiennym pozostaje,
że 1 Administrator Orlika może mieć pod sobą więcej niż 1 Orlik w przypadku, kiedy zajmuje się rozliczeniami animatorów z różnych obiektów.

Konta Administratorów JST z poprzednich edycji pozostają aktywne. Loginem do systemu Jednostek Samorządu Terytorialnego pozostają maile z zeszłorocznej edycji, hasło również pozostaje bez zmian. Wszystkie konta Administratorów Orlików są nieaktywne. W przypadku składania wniosku przez Administratora Orlika,  Administrator JST musi aktywować jego konto w systemie.

Wypełnianie wniosku – na co zwrócić uwagę:

Prosimy o podawanie bezpośrednich numerów telefonów i adresów mailowych Administratorów oraz Animatorów. Ułatwi to w przyszłości kontakt Operatora z zainteresowanymi.

Zmiany w Programie:

Należy zwrócić szczególną uwagę na zmiany, które zostały wprowadzone w tym roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki m.in.: zajęcia w ramach Programu mogą być realizowane jedynie na Orliku, niezależnie od strony finansowania. Zakres dofinansowania wynosi 1200,00 zł brutto miesięcznie przy realizacji 50 godzin.

Animator realizując program nie może jednocześnie rozliczać godzin finansowanych w ramach innych projektów/programów Ministerstwa (tzw. podwójne finansowanie).

Rekomendowane jest, aby obowiązki Animatora finansowane ze środków MSiT nie polegały wyłącznie na czynnościach związanych z inicjowaniem zajęć sportowych na Orliku, w szczególności na udostępnianiu Orlika innym podmiotom realizującym zajęcia, ale na organizowaniu i prowadzeniu ogólnorozwojowych zajęć i imprez sportowych.

Rekomendowane jest, aby zajęcia/imprezy sportowe były rozplanowane w sposób możliwie równomierny w ramach całego miesiąca. Zasada ta obowiązuje też w zakresie ogólnego
i nieodpłatnego udostępniania Orlika.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w tegorocznej edycji Programu zostaną zawarte w Regulaminie, który zostanie udostępniony wraz ze wzorami umów na stronie https://programorlik.pl/ w zakładce Dokumenty.

Weryfikacja wniosków:

Przesłane wnioski podlegają ocenie Operatora, a o przyjęciu do Programu decyduje liczba uzyskanych punktów. Dane wpisane do wniosku są wiążące, dlatego apelujemy o przemyślane wypełnianie dokumentu. Wszyscy Animatorzy zgłoszeni we wniosku zawierają umowę z Operatorem na cały okres trwania Programu, a przez pierwsze dwa miesiące nie ma możliwości zastępowania, ani zmiany animatora. Jednostki, które zgłoszą w tym czasie zmianę Animatora będą przenoszone na listę rezerwową, aby uniknąć sytuacji, w której zgłaszani animatorzy mieli jedynie zapewnić udział w Projekcie, a nie faktycznie go realizować.

Kryteria oceny wniosków zawarte są w Regulaminie.

Ogłoszenie wyników:

Wyniki zostaną udostępnione na stronie https://programorlik.pl/ w zakładce Aktualności. Jednostki, które dostaną się do Programu będą mogły przystąpić w systemie do wypełniania danych do umowy.

W dniu 25.01 o godzinie 23:59 wszystkie wnioski zostaną zablokowane, a niedokończone dokumenty nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

POWRÓT