kropki

ORLIK W CZASIE COVID-19

Od soboty, 7 listopada obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające nowe ograniczenia w związku z epidemią COVID-19, a od 9 listopada br. na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zostało ograniczone funkcjonowanie szkół.

Żaden z tych aktów prawnych nie zmienia zasad organizacji i prowadzenia zajęć sportowych, również tych pozalekcyjnych/pozaszkolnych, realizowanych w szkołach. Oznacza to, że zajęcia w ramach projektu Lokalny Animator Sportu mogą się odbywać. Zajęcia muszą być organizowane przy zachowaniu zasad narzuconych przez przepisy prawa dotyczące aktywności sportowej oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego – ciągle do 250 osób ograniczona jest liczba biorących udział w zajęciach/wydarzeniu sportowym, a przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Po każdych zajęciach dezynfekowany musi być również sprzęt. Uczestnicy zajęć sportowych nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa w ich trakcie. Obowiązek ten jest w drodze na zajęcia i podczas powrotu z nich.

W/w rozporządzenia utrzymały możliwość przemieszania się dzieci i młodzieży do 16 roku życia bez opieki dorosłych, w dni powszednie, w godz. 8-16, pod warunkiem, że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania. W związku z tym, na zajęcia realizowane na boiskach Orlik, które nie są integralną częścią placówek oświatowych, w dni powszednie, w godz.8-16 uczestnicy poniżej 16 roku życia muszą być przyprowadzani przez dorosłego opiekuna.

Animator, podejmując decyzję o realizacji zajęć w ramach projektu, powinien brać pod uwagę sytuację epidemiologiczną na danym obszarze. W przypadku, gdy liczba zachorowań w danej gminie jest wysoka, rekomenduje się odwołanie zajęć. W obecnej sytuacji, to prowadzący zajęcia ocenia, czy udział w nich nie stanowi zagrożenia dla uczestników.

Operator projektu informuje, że w sytuacji, kiedy Animator jest objęty kwarantanną nie ma możliwości prowadzenia i rozliczania zajęć. W przypadku zajęć realizowanych w czasie kwarantanny, rozliczenie ich jest kwestionowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a Animator naraża się na karę administracyjną za złamanie reżimu sanitarnego, która może wynieść do 30 000 zł.

W uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją epidemiologiczną, zarządcy boisk Orlik mogą podjąć decyzję o ich zamknięciu lub czasowym zawieszeniu prowadzonych tam zajęć projektu Lokalny Animator Sportu. O zawieszeniu zajęć, zarządca Orlika jest zobowiązany niezwłocznie, pisemnie poinformować Operatora Krajowego na wzorze pisma dostępnym TUTAJ.

Bieżące informacje o realizacji projektu, rekomendacje związane z epidemią COVID-19, a także informacje o nieprawidłowościach w rozliczeniach będą przesyłane na adresy e-mail poszczególnych Animatorów.

Informacje o wszystkich decyzjach i zmianach w obowiązujących przepisach, które będą miały wpływ na realizację projektu Lokalny Animator Sportu, w tym o możliwym zawieszeniu zajęć, będą pojawiały się na bieżąco na stronie projektorlik.pl

powrót