kropki

Zasady korzystania z Boisk Orlik

2 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady udostępniania stadionów i boisk sportowych w czasie pandemii wirusa COVID-19. Nowe zasady określone w przepisach Rozporządzenia obowiązują od 4 maja br.

Boiska i stadiony mogą być udostępniane tylko przez podmioty uprawnione do dysponowania obiektem (np. Jednostki Samorządu Terytorialnego). Obiektu nie może udostępnić trener, czy osoba prowadząca zajęcia, chyba że został ustanowiony zarządcą lub działa w imieniu właściciela obiektu.

Podstawową zasadą dopuszczającą korzystanie z boisk jest ograniczenie liczby osób przebywających na obiekcie. W tym samym czasie z boiska lub stadionu może korzystać nie więcej niż 6 osób i 1 trener.  Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi. Jeżeli obiekt składa się z dwóch lub więcej boisk to, zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie Ministerstwa Sportu, na każdym z boisk może przebywać 6 osób ćwiczących i 1 osoba prowadząca zajęcia.

Rozporządzenie nakłada na podmioty uprawnione do dysponowania obiektem obowiązki, których spełnienie jest koniecznym warunkiem otwarcia boisk.

Po pierwsze, podmiot uprawniony jest zobowiązany do weryfikacji liczby osób korzystających jednocześnie z obiektu lub sprzętu. Zarządca ma obowiązek zapewnienia środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających. Niezbędne są też 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi, chyba że zarządca w inny sposób ograniczy kontakt pomiędzy grupami korzystających.

Osoby ćwiczące, wchodząc i opuszczając obiekt, są zobowiązane do dezynfekcji rąk. Rekomendowane jest zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi podczas aktywności. Nie ma też obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zasada ta dotyczy TYLKO samego obiektu. Obowiązek zasłaniania twarzy pozostaje w mocy w drodze na obiekt.

Wszystkie opisane wyżej zasady zostaną zapisane w przygotowywanym regulaminie projektu Lokalny Animator Sportu. Informacje o zasadach i terminie rozpoczęcia rekrutacji do projektu zostaną opublikowane na stronie projektorlik.pl dzisiaj do godziny 16:00.

Powrót